Sjur Klemetson Bruholt d.y.1

f. 1707, d. 1754
     Sjur Klemetson Bruholt d.y. ble født i 1707 på Bruholt (Gnr. 165 Bnr. 1 (Gml.Matr.Nr. 613)), Rennebu,1 Han var sønn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland.2,3 Sjur Klemetson Bruholt d.y. ble døpt den 6 januar 1708 i Rennebu
Rennebu
6 1 1708
Siur
Far: Clemed Bruholt
4 Han var gift med Giertrud Rasmusdatter. De giftet seg 1745 i Rennebu1,3
I skiftet etter Haldo Olson Reberg Gunnes den 8 mai 1750 på Gunnes, Rennebu, er hennes morbror Sjur Klemetson Bruholt d.y. beskikket til formynder for Guru Haldosdatter.3
Sjur Klemetson Bruholt d.y. er nevnt som sønn i skiftet etter Ingeborg Sivertsdatter Halland den 30 mars 1753 på Broholt, Rennebu.3 Sjur Klemetson Bruholt d.y. døde i 1754 i Rennebu1,3
Den 1 mai 1754 ble det holdt skifte på Broholt, Rennebu, hos Giertrud Rasmusdatter etter hennes ektemann Sjur Klemetson Bruholt d.y. imellom igjenlevende enke og deres barn, en ukjent person . Formyndere for de umyndige barn var Jon Rasmussen
3Aa05 Folio 476

Anno 1754 Onsdagen Den 1ste May Blev efter fo-
regaaende Lovlig Publicerede Placater paa behørige stæder, lydende ord efter
andet som følger:
...
Holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende skifte og deeling paa gaarden
Brueholt udi Renneboe TingLaug hos den ærlige og Gudfrygtige Danneqvinde Giertrud Ras-
musDaatter efter hendes avdøde mand den ærlige og velagte Dannemand Siur Clemment-
sen som boede og døde paa foreskrevne gaard; till rigtighed Imellem ermelte Enke paa
den eene og hendes med benævnte Salig Mand udi ægteskab tillsammen avlede Søn Clem-
ment Siurssen gamell 5 aar, paa den anden Siide. Till Laugværge for Enken var
overværende Velbaarne Hr. Major Hans Bull; og till vurderingsmænd var av Kongelig
Mayts. foget over Ørche og Guldals fogderie Sr. Christopher Ruus opnævnt de tvende ær-
lige og velagte Dannemænd Navnlig: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Knud Olssen
Flaae, der begge Comparerede; og efter Enkens og de samtlige tillstædeværendes gior-
de foreviisning over sterfboehuusets tillhørende Eiendeele vurderede samme saale-
des som efter følger:
...
Folio 476b
...
Udi gaarden Brueholt var
sterfboet tillhørende med bøxell
og herlighed 1 spand, følgelig et
udi skifteretten fremlagde
skjøde dateret 31te octr. 1746 Ly
dende ord fra ord saaledes:

Jeg underskrevne Ingeborg SiursDaat-
ter Brueholt kiendes og hermed for alle
vitterligt giør, at jeg med frivillie og velberad huu tilliigemed
min Laugværges raad forsell og gotbefindende saavell som og saa med mine un-
dertegnede børns samtøkke haver selged liigesom jeg og saa hermed efter sluttede accondt og
kiøb udi næst ??? aar 1745, den 7de Janv. ??? selger skjøder og avhænder fra
mig og mine andre børn og arvinger till min kiære Søn Siur Clemmentsøn Brueholt
hans huustrue og arvinger min Eiende odells gaard Brueholt kaldet beliggende udi Ørchedals
fogderie og Renneboe Ting Laug, og skylder med bøxell og herlighed Et Spand. Siden nu min
kiære Søn Siur Clemmentsøn haver betalt mig vores sluttede kiøb med halv Femtesindstiuge
og syv Rigsdaller, for bemelte gaard Brueholt, saa overdrager jeg hannem hans huustrue
og arvinger til evig odell og Eiendom ...
...
... ydmygt min Laugværge høyadle og Velbyrdige hr. Capitain Hans Bull tilliigemed
mig at ville underskrive og forseigle. ...
...
Med dette min moders sluttede kiøb er jeg i alle
maader fornøyed. Ejner Clementsøn Brueholt
Paa vore koners ??? Døttrenes vegne ere vi deres mænd udi alle maader fornøye-
de med dette sluttede kiøb og skjøde, hvorfor vi ogsaa till stadfæstelse underskriver og forseig-
ler. Haldoe Olsen Gundnes Rasmus Knudsen Grindal
Lydelig læst og Publiceret paa det med allmuen av Renneboe TingLaug holdte allmindelige
høste, sage og skatteTing paa Merch den 4de Novbr. Anno 1746 som er Extraheret udi
??? Protokollen Folio 119 ??? og ordlydende indført udi skjøde bogen Pagina 395 og 396
Da dette passerede Lod Siver Clemmentsen Bogevold tillføre at han ansaae samme u-Lov???-
det, og ikke i den kraft at samme kiende Projudicere hans, som ældste Søn, odells ret till ind-
bemelte gaard Brueholt; Ti, Protesterede han derimod: og forbeholdt seg alle Lovlige
Reservationer.
Siur Clemmentsen Bogevold, bad at skifteretten ville tillføre skifte ???, at han
som odellsmand agtede at indløse gaarden Broeholt som rette odellsmand for hvad den
av kogen er kiøbt for, og derfor overlod till skifteretten at vurdere gaarden for hvad den
ville; men han betalte ingenlunde meere derfor, som han ville have anmeldt og skifte-
brevet tilført. gaarden vurderes i følge bemelte skiøde for 97 - -
...
Folio 477b
...
Till formynder for den u-myndige søn Clemment Siurssen blev beskikket hans
modrbroder den ærlige og velagte Dannemand Jon Rasmussen Gorset; ...
3
Sjur Klemetson Bruholt d.y. er nevnt som bror i skiftet etter Einar Klemetson Bruholt den 20 desember 1759 på Broholt, Rennebu.5
Sjur Klemetson Bruholt d.y. er nevnt som bror i skiftet etter Marit Klemetsdatter Bruholt den 19 mai 1785 på Reiten, Rennebu.2

Barn av Sjur Klemetson Bruholt d.y. og Giertrud Rasmusdatter

  • Klemet Sjurson Bruholt f. 1747, d. 1748
  • Klemet Sjurson Bruholt3,2 f. 1748, d. 17 aug. 1832

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  4. [S622] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
  5. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
Close