Trond Arntsen Stavne1

f. 1645, d. 1729

Familie 1: Ingeborg Gunnes f. 1631

Familie 2: Anne Larsdatter

 • Trond Arntsen Stavne ble født i 16451
 • Han var gift med Ingeborg Gunnes2
 • Trond Arntsen Stavne var gift med Anne Larsdatter. De giftet seg 1 januar 1715 i Rennebu
  Rennebu 18 11 1714
  Tron Stafne Ann Larsd. Nerche K: Trolof. Einar Tverdal M Oluf Larsøn

  Rennebu 1 1 1715
  Tron Stafne Ane Larsdtr. K: Copulered Tron Stafne og Ane Larsdatter3
 • Trond Arntsen Stavne døde i 1729 i Rennebu4
 • Han ble gravlagt den 1 mai 1729 i Rennebu.4

2a Body (Pt=N)

 • Trond Arntsen Stavne lot i følge Tingbok nr 3 lese et skjøte på tinget den 9 juli 1705 på Horstad, Rennebu.
  1A03 Folio 48-50

  Anno 1705

  d. 9 Julj paa Horstad i Renneboe

  Tron Arens. Stamne lod publicere et skiøde
  paa de gaarder stamne som hand og Aren paabor, skylder
  begge 2 spand, hand kiøbt hafr af Velbyd. oberste lieuten.
  Johan Lemfort d. 15 Febrv. 1705, og til vitterlighed under
  skrefed af ?. M. foget Hr. Jørgen Peders.

  Ellef Jons. lod læse en bøxelseddel pa d. gaard
  ufr Hool skylder 1 Spd som hand bøxled hafr af Kongl. Majts.
  foget Hr. Jørgen Peders. d. 16 Augusti Ao 1703

  Olle Ry lod oplæse et bøxelbref paa sin beboende
  gaard Ry skylder 1/2 Spd som hand bøxled hafr. af Hans
  Vel??verdighed Provsten Hr. Melchior Augusti
  d. 16 Janv. Ao 1705

  Folio 48b

  for leyermaalsbedrift var Indvarsled Knud Jonsen Skouge?
  og Guru Sifersdatter ibd. beggis første forseelse, de
  møtte for Retten tilstod og almuen i Almindelighed beretter
  at de Aldelis ere ubemidled, huorfor de efter lovens
  6 bogs 13 Capit tilkiendis Neml. hand at bøde 12 Rigsdr.
  og quindfolched 6 Rigsdr. eller lide med fengsel paa kroppen
  som sedvanligt i Mørchestuen og gabestochen.
  hand efter domen ??? at bet. for sig og hende 9 Rdr.

  Olle Peders. Nerhool kommen fortilig med sin trolofede
  besovede tøs Giøde Ingbrigtsdatter, hun er Endnu ??
  gaaer i barselseng, begge tilfindies at bøde 3 1 12

  Michel Evinds. Korsberg med sin trolofede quinde fortilig
  afled barn tildømt at bøde begge 3 1 12

  Fridrich Gundnes instefnet Ener Uf

  Folio 49 b

  Aren Stamne indstefnet Ener Uf for slagsmaal udi Tron Stamnes huus

  Tron og Aren Stamne instefnet Tore og Haagen Hool5
 • Trond Arntsen Stavne er i følge Tingbok nr 3 indstevnet på tinget den 13 mai 1707 på Merch, Rennebu.
  1A03 Folio 165-165b

  13 May 1707 paa Merch i Rennebo

  For leyermaals bedrift var indstefnet Malj Knudsdatter Tuerdal?
  som er besoved af Corporal Anders Hof begge deris første forseelse
  h?? møtte for Retten og hafde ey det ringeste at bøde med, E???
  paa det hun fengselstraf kunde undgaa, blef hendis forseelse
  ??? med 4 Rigsdr. huilche Erich Merch og Andreas Herem
  for Caverer at vil Suare

  Lensmanden Erich Merck hafde i Retten ladet indstefne
  Tron, Lars og Jon Engelsen Stamne, formedelst de i høst
  hafde slagted en Koo hos Ellef Uf, huilchen Koo forleden aar
  d. 23 Augustj blef ved ??? af Christen Condolence bevilged
  den gl. blinde mand Ellef Uf og til det lille barns underholdning
  i nogle aar da den siden til aaboden? paa Uf at henhøre
  og som lensmanden fornam at saadant var igiære at de
  vilde slagte Koen, lod hand strax ved 2de mend giør forbud
  at ingen motte slagte samme Koo.
  og derfor for Retten fremkaldet Peder Uf og Jørgen
  Larshus, huilche bekiente at de paa lensmandens befaling
  forbød Marit Ellef Ufs at hun aldelis ingenlunde hu???
  skulle lade slagte eller forkomme bmd. Koo for hulched
  quinden sig bi???red, uden Lensmandens videnshab
  dette beretter de og at samme forbud var Kundbor i alt
  Nabolauget.
  Quinden møtte iche allene Ellef Uf møtte og be-
  klaget sig at hand har inted at hielpe sig med siden bmd.
  Koo blef uden hans vilie og Videnshab i hans fraværelse
  blef slagted.

  Folio 165b

  Tron, Lars og Jon Stamne møtte for Retten og beretted at
  Marj kom til dem med Koen og bad de Vilde slagte den for hende
  og at hun hafde lensmandens forlof, hourpaa de Resolverede
  sig der til og lagde den paa S??? og Tron Stamne stach Koen
  Ellers beretter Tron Stamne at han kand iche Nechte at det var
  han bekient at Koen iche måtte forkommes, men de andre
  siger de viste det iche, i det øfrige beder de at Retten iche vil
  ansee denne deris enfoldige bedrift til noegn brøde
  Kongl. Majts. foget var paastaaende at disse 3de Mend Vorden
  af lovens pag. 150 - 17 Ark: at Vorde Anseet.

  Thj Blef Saaledis af Retten dømt og afsat, at som
  skiftte forRetningen af 23 Aug. forleden aar, udførlig ud???
  at denne aresterede og nu slagtede Koo var aaboden til-
  hørig og derfor paa nogle aar bevilget den gl. blinde
  mand Ellef Uf og hans barns ophold, den disse 3de mend
  ubetenchelig fordristed sig at slagte denne Koo som arestered
  var, huilched dog var Tron Stamne var bekient, huorfor
  Retten med billighed kunde følge fogdens paastand til
  stor brøde for deris formastelse, men som tiderne Ere saa
  slette at de den mult ey kand prestere, iche dismindre Kand de
  saa aldelis uerindred befries, men Retten magter for
  billigt at som denne lougstridelig bedrift var Tron Stamne
  bekient at Koen var arestered, huorfor hand bør igien at
  fors??? bmd. Koo in Natura og Søge sin regres igien huor
  hand best ved og kand. I det øfrige bør hand til en bedre
  Erindring at bøde Koens Verdi med 3 Rigsdr. til Hans Kongl.
  Majt. og i omkostning betale de samtlige 1 Rigsdr.5
 • Trond Arntsen Stavne lot i følge Tingbok nr 4 lese et dokument på tinget den 31 oktober 1712 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 41b

  Anno 1712

  31 octobr paa Horstad i Rennebo

  Knud Arens. Grindal lod læse en bøxelseddel paa
  et half spd udi Grindal udsted af Hr. ??? Junkhans
  d. 13 Aug Anno 1710

  Tron Stamne lod læse et Document og Con-
  tract huorudi hand med 150 Rigsdr af??? sin quindes
  arfinger, at de efter hendes dog? shal ey faae nohen
  pretention efter hende, men hand og hans arvinger
  efter hans dog shal forsørge hende om hand hende
  overleve skulde Datered Stamne d. 25 Julj 1712

  Anders Anders. Slette lod læse en bøxelseddel paa
  21 Marklaug udi den gaard Slette, som hand bøxled hafde af
  K. M. foget Sr. Hans Ibsen d. 5 September 1712

  For Leyermaal bedrift var for Retten Indstefnet
  Svend Herem som fortilg hafde afled børn med sin quinde
  Randi Olsdatter, begge i de forbudne led, hand møtte iche
  allene paa hans veigne fremstoid Ingbricht Herem og beretted
  at hand hafde et Egtseskabs Kongebref, som og skulle indholde?
  at hand for bøderne skulle være fri. Men som inted herom
  i Retten produceris forrelegges hand til Neste ting dermed at møde

  Olle Jons. Hammer har fortilig afled børn med sin
  Quinde tilkiendis at bøde til Hans Kongl. Majt. 3 1 12

  ...

  Folio 43

  ...

  Svend Herem lod nu fremvise sit Kongebref med
  allernaadigste bevilging at Egte sin slegting
  og som hand hafde fortilig afled barn med hende og derfor
  til i dag indstefnt, og som de Ere ??? bøder tilkient 3-1-126
 • Trond Arntsen Stavne er nevnt i skiftet etter Anders Olsen den 9 september 1732 på Stamne, Rennebu.7

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Trond Arntsen Stavne er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  424 423 53 Rennebu Stafne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1043 423 Tron Arens. 60 Hovedperson Gl. soldat
  1044 423 Thore Gundersen 36 Stesønn
  1045 423 Aren Erichsen Gudnes 16 Tjener
  1046 423 Gunder Erichs. Gudnes 9 Tjener
  1047 423 Aren Anders. Uf 40 Tjener Gl. soldat8
 • Trond Arntsen Stavne og Ingeborg Gunnes er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Stafne, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Trond 61
  qvinde Ingbor 75
  tf Tore 50
  Joen 36 Soldat
  Aren 24
  Guner 16
  Randj 40
  Maret 16
  Golaug 139

8 Diskusjoner, forum og research

 • Trond Arntsen Stavne er muligens samme person som Tron? Stamne.

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 464.
 3. [S623] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
 4. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: side 88.
 5. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 6. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720.
 7. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Side 154 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/84
 8. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1043.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 9. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 21b.
 10. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 463.