Trond Arntsen Stavne1

f. 1645
     Trond Arntsen Stavne er muligens samme person som Tron? Stamne. Trond Arntsen Stavne ble født i 16451 Han var gift med Ingeborg Gunnes2
Trond Arntsen Stavne tok over bygsla på Stamnan Gnr 31 Nørgard Ååsted 1685.2
Trond Arntsen Stavne er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
424 423 53 Rennebu Stafne
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1043 423 Tron Arens. 60 Hovedperson Gl. soldat
1044 423 Thore Gundersen 36 Stesønn
1045 423 Aren Erichsen Gudnes 16 Tjener
1046 423 Gunder Erichs. Gudnes 9 Tjener
1047 423 Aren Anders. Uf 40 Tjener Gl. soldat
3 Han lot i følge Tingbok nr 3 ÅÅBok lese et skjøte på tinget den 9 juli 1705 på Horstad, Rennebu.
1A03 Folio 48-50

Anno 1705

d. 9 Julj paa Horstad i Renneboe

Tron Arens. Stamne lod publicere et skiøde
paa de gaarder stamne som hand og Aren paabor, skylder
begge 2 spand, hand kiøbt hafr af Velbyd. oberste lieuten.
Johan Lemfort d. 15 Febrv. 1705, og til vitterlighed under
skrefed af ?. M. foget Hr. Jørgen Peders.

Ellef Jons. lod læse en bøxelseddel pa d. gaard
ufr Hool skylder 1 Spd som hand bøxled hafr af Kongl. Majts.
foget Hr. Jørgen Peders. d. 16 Augusti Ao 1703

Olle Ry lod oplæse et bøxelbref paa sin beboende
gaard Ry skylder 1/2 Spd som hand bøxled hafr. af Hans
Vel??verdighed Provsten Hr. Melchior Augusti
d. 16 Janv. Ao 1705

Folio 48b

for leyermaalsbedrift var Indvarsled Knud Jonsen Skouge?
og Guru Sifersdatter ibd. beggis første forseelse, de
møtte for Retten tilstod og almuen i Almindelighed beretter
at de Aldelis ere ubemidled, huorfor de efter lovens
6 bogs 13 Capit tilkiendis Neml. hand at bøde 12 Rigsdr.
og quindfolched 6 Rigsdr. eller lide med fengsel paa kroppen
som sedvanligt i Mørchestuen og gabestochen.
hand efter domen ??? at bet. for sig og hende 9 Rdr.

Olle Peders. Nerhool kommen fortilig med sin trolofede
besovede tøs Giøde Ingbrigtsdatter, hun er Endnu ??
gaaer i barselseng, begge tilfindies at bøde 3 1 12

Michel Evinds. Korsberg med sin trolofede quinde fortilig
afled barn tildømt at bøde begge 3 1 12

Fridrich Gundnes instefnet Ener Uf

Folio 49 b

Aren Stamne indstefnet Ener Uf for slagsmaal udi Tron Stamnes huus

Tron og Aren Stamne instefnet Tore og Haagen Hool
4
Trond Arntsen Stavne og Ingeborg Gunnes er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Stafne, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
m Trond 61
qvinde Ingbor 75
tf Tore 50
Joen 36 Soldat
Aren 24
Guner 16
Randj 40
Maret 16
Golaug 13
5 Trond Arntsen Stavne er i følge Tingbok nr 3 ÅÅBok indstevnet på tinget den 13 mai 1707 på Merch, Rennebu.
1A03 Folio 165-165b

13 May 1707 paa Merch i Rennebo

For leyermaals bedrift var indstefnet Malj Knudsdatter Tuerdal?
som er besoved af Corporal Anders Hof begge deris første forseelse
h?? møtte for Retten og hafde ey det ringeste at bøde med, E???
paa det hun fengselstraf kunde undgaa, blef hendis forseelse
??? med 4 Rigsdr. huilche Erich Merch og Andreas Herem
for Caverer at vil Suare

Lensmanden Erich Merck hafde i Retten ladet indstefne
Tron, Lars og Jon Engelsen Stamne, formedelst de i høst
hafde slagted en Koo hos Ellef Uf, huilchen Koo forleden aar
d. 23 Augustj blef ved ??? af Christen Condolence bevilged
den gl. blinde mand Ellef Uf og til det lille barns underholdning
i nogle aar da den siden til aaboden? paa Uf at henhøre
og som lensmanden fornam at saadant var igiære at de
vilde slagte Koen, lod hand strax ved 2de mend giør forbud
at ingen motte slagte samme Koo.
og derfor for Retten fremkaldet Peder Uf og Jørgen
Larshus, huilche bekiente at de paa lensmandens befaling
forbød Marit Ellef Ufs at hun aldelis ingenlunde hu???
skulle lade slagte eller forkomme bmd. Koo for hulched
quinden sig bi???red, uden Lensmandens videnshab
dette beretter de og at samme forbud var Kundbor i alt
Nabolauget.
Quinden møtte iche allene Ellef Uf møtte og be-
klaget sig at hand har inted at hielpe sig med siden bmd.
Koo blef uden hans vilie og Videnshab i hans fraværelse
blef slagted.

Folio 1665b

Tron, Lars og Jon Stamne møtte for Retten og beretted at
Marj kom til dem med Koen og bad de Vilde slagte den for hende
og at hun hafde lensmandens forlof, hourpaa de Resolverede
sig der til og lagde den paa S??? og Tron Stamne stach Koen
Ellers beretter Tron Stamne at han kand iche Nechte at det var
han bekient at Koen iche måtte forkommes, men de andre
siger de viste det iche, i det øfrige beder de at Retten iche vil
ansee denne deris enfoldige bedrift til noegn brøde
Kongl. Majts. foget var paastaaende at disse 3de Mend Vorden
af lovens pag. 150 - 17 Ark: at Vorde Anseet.

Thj Blef Saaledis af Retten dømt og afsat, at som
skiftte forRetningen af 23 Aug. forleden aar, udførlig ud???
at denne aresterede og nu slagtede Koo var aaboden til-
hørig og derfor paa nogle aar bevilget den gl. blinde
mand Ellef Uf og hans barns ophold, den disse 3de mend
ubetenchelig fordristed sig at slagte denne Koo som arestered
var, huilched dog var Tron Stamne var bekient, huorfor
Retten med billighed kunde følge fogdens paastand til
stor brøde for deris formastelse, men som tiderne Ere saa
slette at de den mult ey kand prestere, iche dismindre Kand de
saa aldelis uerindred befries, men Retten magter for
billigt at som denne lougstridelig bedrift var Tron Stamne
bekient at Koen var arestered, huorfor hand bør igien at
fors??? bmd. Koo in Natura og Søge sin regres igien huor
hand best ved og kand. I det øfrige bør hand til en bedre
Erindring at bøde Koens Verdi med 3 Rigsdr. til Hans Kongl.
Majt. og i omkostning betale de samtlige 1 Rigsdr.
4 Trond Arntsen Stavne lot i følge Tingbok nr 4 ÅÅBok lese et dokument på tinget den 31 oktober 1712 på Horstad, Rennebu.
1A04 Folio 41b

Anno 1712

31 octobr paa Horstad i Rennebo

Knud Arens. Grindal lod læse en bøxelseddel paa
et half spd udi Grindal udsted af Hr. ??? Junkhans
d. 13 Aug Anno 1710

Tron Stamne lod læse et Document og Con-
tract huorudi hand med 150 Rigsdr af??? sin quindes
arfinger, at de efter hendes dog? shal ey faae nohen
pretention efter hende, men hand og hans arvinger
efter hans dog shal forsørge hende om hand hende
overleve skulde Datered Stamne d. 25 Julj 1712

Anders Anders. Slette lod læse en bøxelseddel paa
21 Marklaug udi den gaard Slette, som hand bøxled hafde af
K. M. foget Sr. Hans Ibsen d. 5 September 1712

For Leyermaal bedrift var for Retten Indstefnet
Svend Herem som fortilg hafde afled børn med sin quinde
Randi Olsdatter, begge i de forbudne led, hand møtte iche
allene paa hans veigne fremstoid Ingbricht Herem og beretted
at hand hafde et Egtseskabs Kongebref, som og skulle indholde?
at hand for bøderne skulle være fri. Men som inted herom
i Retten produceris forrelegges hand til Neste ting dermed at møde

Olle Jons. Hammer har fortilig afled børn med sin
Quinde tilkiendis at bøde til Hans Kongl. Majt. 3 1 12

...

Folio 43

...

Svend Herem lod nu fremvise sit Kongebref med
allernaadigste bevilging at Egte sin slegting
og som hand hafde fortilig afled barn med hende og derfor
til i dag indstefnt, og som de Ere ??? bøder tilkient 3-1-12
6 Trond Arntsen Stavne var gift med Anne Larsdatter. De giftet seg 1 januar 1715 i Rennebu
Rennebu 18 11 1714
Tron Stafne Ann Larsd. Nerche K: Trolof. Einar Tverdal M Oluf Larsøn

Rennebu 1 1 1715
Tron Stafne Ane Larsdtr. K: Copulered Tron Stafne og Ane Larsdatter
7

Barn av Trond Arntsen Stavne og Ingeborg Gunnes

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S608] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 3 1704 - 1710.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S609] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 4 1711 - 1720.
  7. [S623] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
Close