Joen Engelsen1

f. circa 1651
 • Joen Engelsen ble født circa 16511

2a Body (Pt=N)

 • Joen Engelsen er i følge Tingbok nr 3 indstevnet på tinget den 13 mai 1707 på Merch, Rennebu.
  1A03 Folio 165-165b

  13 May 1707 paa Merch i Rennebo

  For leyermaals bedrift var indstefnet Malj Knudsdatter Tuerdal?
  som er besoved af Corporal Anders Hof begge deris første forseelse
  h?? møtte for Retten og hafde ey det ringeste at bøde med, E???
  paa det hun fengselstraf kunde undgaa, blef hendis forseelse
  ??? med 4 Rigsdr. huilche Erich Merch og Andreas Herem
  for Caverer at vil Suare

  Lensmanden Erich Merck hafde i Retten ladet indstefne
  Tron, Lars og Jon Engelsen Stamne, formedelst de i høst
  hafde slagted en Koo hos Ellef Uf, huilchen Koo forleden aar
  d. 23 Augustj blef ved ??? af Christen Condolence bevilged
  den gl. blinde mand Ellef Uf og til det lille barns underholdning
  i nogle aar da den siden til aaboden? paa Uf at henhøre
  og som lensmanden fornam at saadant var igiære at de
  vilde slagte Koen, lod hand strax ved 2de mend giør forbud
  at ingen motte slagte samme Koo.
  og derfor for Retten fremkaldet Peder Uf og Jørgen
  Larshus, huilche bekiente at de paa lensmandens befaling
  forbød Marit Ellef Ufs at hun aldelis ingenlunde hu???
  skulle lade slagte eller forkomme bmd. Koo for hulched
  quinden sig bi???red, uden Lensmandens videnshab
  dette beretter de og at samme forbud var Kundbor i alt
  Nabolauget.
  Quinden møtte iche allene Ellef Uf møtte og be-
  klaget sig at hand har inted at hielpe sig med siden bmd.
  Koo blef uden hans vilie og Videnshab i hans fraværelse
  blef slagted.

  Folio 165b

  Tron, Lars og Jon Stamne møtte for Retten og beretted at
  Marj kom til dem med Koen og bad de Vilde slagte den for hende
  og at hun hafde lensmandens forlof, hourpaa de Resolverede
  sig der til og lagde den paa S??? og Tron Stamne stach Koen
  Ellers beretter Tron Stamne at han kand iche Nechte at det var
  han bekient at Koen iche måtte forkommes, men de andre
  siger de viste det iche, i det øfrige beder de at Retten iche vil
  ansee denne deris enfoldige bedrift til noegn brøde
  Kongl. Majts. foget var paastaaende at disse 3de Mend Vorden
  af lovens pag. 150 - 17 Ark: at Vorde Anseet.

  Thj Blef Saaledis af Retten dømt og afsat, at som
  skiftte forRetningen af 23 Aug. forleden aar, udførlig ud???
  at denne aresterede og nu slagtede Koo var aaboden til-
  hørig og derfor paa nogle aar bevilget den gl. blinde
  mand Ellef Uf og hans barns ophold, den disse 3de mend
  ubetenchelig fordristed sig at slagte denne Koo som arestered
  var, huilched dog var Tron Stamne var bekient, huorfor
  Retten med billighed kunde følge fogdens paastand til
  stor brøde for deris formastelse, men som tiderne Ere saa
  slette at de den mult ey kand prestere, iche dismindre Kand de
  saa aldelis uerindred befries, men Retten magter for
  billigt at som denne lougstridelig bedrift var Tron Stamne
  bekient at Koen var arestered, huorfor hand bør igien at
  fors??? bmd. Koo in Natura og Søge sin regres igien huor
  hand best ved og kand. I det øfrige bør hand til en bedre
  Erindring at bøde Koens Verdi med 3 Rigsdr. til Hans Kongl.
  Majt. og i omkostning betale de samtlige 1 Rigsdr.2

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Joen Engelsen er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  562 561 62 Rennebu Stafne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1449 561 Joen Engels. 50 Husmann1

8 Diskusjoner, forum og research

 • Joen Engelsen er muligens samme person som Joen.

Kildehenvisninger

 1. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1449.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 2. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.